پرش لینک ها

اختلال یادگیری

یك اختلال يادگيري به وسيله متخصصان بهداشت رواني و پزشكي به عنوان يك اختلال عصب زيست شناختي و يا اختلال پردازش زبان تشخيص داده شده كه به وسيله عملكرد مغز به وجود آمده است

يك اختلال يادگيري ممكن است از لحاظ علمي در حوزه هاي شناسايي كلمه، ادراك خواندن، حساب كردن، استدلال كردن، هجي كردن ويا كلمه بندي نوشتن به وجود آيد.
يك اختلال يادگيري غالبا وابسته به عملكرد غيرعادي مغز به علاوه در حوزه گفتار است. يك اختلال يادگيري كه در زمينه علمي تشخيص داده شده است ممكن است در زمينه هاي ديگر نيز اختلال ايجاد كند. به طور مثال فعاليتهاي روزمره يك فرد در خانه ممكن است از ناتواني بالقوه حافظه، استدلال و ياحل مساله تاثير بگيرد و وابسته به مشكل عصب زيست شناختي باشد. به علاوه ممكن است تاثير نامطلوبي بر ارتباطات اجتماعي بگذارد زيرا كه ضعف فرايند شناختي فرد باعث ميشود كه او در فكر كردن و يارفتار دچار اشتباه ويا دچار كج فهمي رفتار ديگران گردد (راوركي، 1995؛ تيساتسانيا و همكاران، 1997 )

اين اختلال نه يك اختلال يادگيري است و نه به وسيله ي يك اختلال هيجاني به وجود مي آيد.اختلالات يادگيري همان مشكلات پنهان يادگيري مي باشد. زيرا اين مشكلات به دليل ناآگاهي مربيان و اولياء به صورت پنهان باقي مانده و حتي توسط دانش آموز نيز شناخته نمي شود و در طول زندگي گريبانگير افراد مبتلا خواهد بود.

ارزشیابی مناسب اختلال 

در يك فرد مبتلا به اختلال يادگيري ارزشيابي عصب روانشناختي ممكن است به عنوان يك ضرورت پزشكي براي اهداف مورد بررسي و روشن كاركردهاي مغزي باشد.
اگر شرايط پزشكي ديگر وجود داشته باشد ارزشيابي عصب روانشناختي فوق العاده مهم است، اما اگر اين شرايط هم نباشد باز ارزشيابي عصب روان شناختي اهميت دارد. مجريان دور انديش بيمه توصيه كرده اند تا تعيين كنند كه آيا خدمات ضروري ميتواند به وسيله ي يك متخصص واجد شرايط در مدرسه ي خصوصي ارايه شود. يك اختلال يادگيري اختلالي مزمن و مادام العمر است. تأثيراين ناتواني ميتواند روي عاطفه، آموزش وعملكرد حرفهاي با توجه به شرايط زندگي، ارتباطات ميان فردي و نقاط ضعف و قوت فردي و به علاوه تأثير روي جامعه مهم باشد. كودكان مبتلا به اختلال يادگيري در مدرسه عملكرد بدي دارند و انتظار نميرود كه بتوانند ديپلم بگيرند. اختلال يادگيري ميتواند تأثير نامطلوبي روي عملكرد شغلي در بزرگسالي داشته باشد. شناسايي به موقع اين محدوديتها و تواناييهاي عصب روان شناختي ميتواند آموزش، شغل و طرحهاي درماني را تسهيل كند. در هر صورت بايد ارزشيابي مناسب صورت گرفته باشد.

از عوامل زيستي اين گونه اختلالات مي توان:

1ـ آسيب هاي دوران بارداري كه از طريق عفونت ها و داروها از مادر به جنين مي رسند.
2ـ آسيب ها و بيماري هاي دوران شيرخوارگي
3ـ سود تغذيه در دوران جنيني و شيرخوارگي و حتي تا مدتي بعد از شيرخوارگي را نام برد.

پیام بگذارید