پرش لینک ها

آکاربوز (Acarbose)

آکاربوز (Acarbose)

آکامپروسات (Acamprosate)

آریپیپرازول (Abilify)

داپوکستین (dapoxetine)

داپسون(DAPSONE)

دابیگاتران (DABIGATRAN)

آنتی توکسین دیفتریا (DIPHTHERIA ANTITOXIN)

آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین (DIGOXIN SPECIFIC ANTIBODY)

دیفتریا توکسوئید/تتانوس توکسوئید/پرتوسیس (DIPHTERIA TOXOID/TETANUS TOXOID/PERTUSSIS)

آ ث آ (ACETAMINOPHEN / CAFFEINE/ASA)